Odborníci MZ SR

 

Hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu:  

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
tel: +421 43 4203 733
email: zibolen@jfmed.uniba.sk

  

Bratislavský kraj

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UN, Bratislava
Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07  Bratislava
tel: +421 02 6867 2664
email: chovancova@pe.unb.sk

 

Trnavský kraj

MUDr. Rozália Mišová

Novorodenecké oddelenie FN Trnava
Žarnova 11, 91702 Trnava
Tel: +421 33 59385580
email: rozalia.misova@fntt.sk

 

Trenčiansky kraj

MUDr. Erika Oríšková

Klinika pediatrie a neonatológie- Novorodenecké odd. FN Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
tel.č.- JRSN- 032 656 323
email: erika.oriskova@fntn.sk

 

Žilinský kraj

prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel: +421 43 4203 759
email: matasova.katarina@gmail.com

 

Nitriansky kraj

MUDr. Klaudia Demová, PhD.

Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky
tel:  +421 35 6912 202
email: klaudia.demova@nspnz.sk

 

Banskobystrický kraj

MUDr. Jana Nikolinyová

Neonatologická klinika SZU,  FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
tel: +421 48 441 2756
email: jnikolinyova@nspbb.sk

 

Prešovský kraj

MUDr. Iveta Reváková

Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie FNsP J.A.R. Prešov
Hollého 14, 081 81 Prešov
tel: +421 51 7011 737
email: revakova@fnsppresov.sk

 

Košický kraj

MUDr. Peter Krcho, PhD.

Neonatologické oddelenie UN L.Pasteura Košice
Tr.SNP  1., 040 66 Košice
tel: +421 55 235 4224
email: peter.krcho@upjs.sk